Vnitřní oznamovací systém

  1. Oznámení o porušení jsou přijímána prostřednictvím vnitřních oznamovacích kanálů. Všechny kanály pro přijímání oznámení jsou zavedeny a provozovány bezpečným způsobem a zajišťují ochranu utajení totožnosti oznamující osoby a veškerých třetích osob zmíněných v oznámení. Všechny kanály jsou zajištěny proti přístupu neoprávněných pracovníků.
  2. Pro písemná oznámení v elektronické formě je zřízena zabezpečená emailová schránka kancelar@umkrakovnik.cz. V předmětu emailu musí být uvedeno označení „DŮVĚRNÉ WHISTLEBLOWING“.
  3. Písemná oznámení v listinné podobě je možné adresovat Údržbě městských komunikací Rakovník spol. s r.o. Haná 68, Rakovník 269 01. Obálka musí být označena slovy: „DŮVĚRNÉ WHISTLEBLOWING“. 
  4. Ústní oznámení je možné učinit na telefonním čísle 602 633 787 nebo sjednáním osobní schůzky.
  5. Oznámení učiněná anonymně jsou posuzována se stejnou vážností jako neanonymní oznámení. Jejich šetření a prokázání jejich opodstatněnosti však může být složitější a není možné oznamovatele seznamovat s jeho průběhem.
  6. Všechny dostupné oznamovací kanály jsou přístupné nejen pro zaměstnance povinné osoby, ale i pro další skupiny osob dle Směrnice o ochraně oznamovatelů.
  7. Na postupy při evidenci a vyřizování přijatých oznámení nebudou uplatněny postupy dle Spisového a skartačního řádu.